Tekirdağ Tarihi

Etimolojisi

Tekirdağ Tarihte Bizans döneminde Bisanthe daha sonraları ise Rodosto adıyla anılır. Türklerin kenti ele geçirmesiyle birlikte kentin ismi ilk önceleri rodosçuk daha sonraları ise Tekfur Dağı denilmeye başlanır.rodosçuk kelimesi osmanlı türkçesinde hristiyan hükümdarlara verilen bir sandır.cumhuiryetle birlikte tekfur adı atılarak sesçe benzeşen tekir kullanılır.Tekirdağ Tarihte Yunan Kolonisi olarak kurulmuştur pek çok görüş bu yöndedir.sisam adasından gelen kolinicilerin kurduğu şehir Bisanthe’dir.Bisanthe ile Bizans ismi arasındaki benzerlik bu görüşü oldukça kuvvetlendirir ve önemlli bir kanıt teşkil eder.

Tarihçe

Tekirdağ ile ilgili ilk yerleşim kalıntılarına Yatak ve Balıtepe buluntu yerlerinde rastlanır.Burada bulunan aletler alt paleolitik çağ’a aittir.bulunan aletlerin 1 milyon yıl ile 250 yıl öncesi tarihlendiği belirlenmiştir.Tekridağ ilinin doğusunda bulunan Menekşe Çatağı ise Kalkolitik Çağ’dan Helenistik döneme kadar yerleşme yeri bukunan buluntu yeridir.Tekirdağ’ın eski tarihi Trakya’daki diğer illere paralellik gösterir; ilk olarak Traklar tarafından iskan edilen bölge,Makedon,Pers,Roma  ve Bizans egemenliğinin ardından 1357’de I. Murat tarafından fethedilerek Osmanlı topraklarına katılır.Tekirdağ Osmanlının son dönemlerinde Edirne vilayetine bağlı bir sancak merkezi idi.93 Harbi ,Rus,Balkan Harbi,Bulgar ve 1.Dünya Savaşından sonra Yunan işgaline uğrayan Tekirdağ 13 Kasım 1922 Türk Topraklarına dahil olur.

Tekirdağ

Osmanlı döneminde Tekirdağ 1357’de Orhan Gazi döneminde 1.Murat ile Feth olunur.Bizans’ın kenti tekrar almasından dolayı kent 1367 tarihinde 1.Murat tarafıdan tekrar feth edilir.17.Yüzyılda Tekirdağ 22’si Müslüman,2’si Ermeni ve 6’si Rum mahallesi olmak üzere 30 mahalleli bir kent hailne gelmiştir..Ermenilerin kurduğu mahalleler Celali İsyanları sebebiyle Anadolu’dan göç eden Ermenilerce kurulur.Tekirdağ Cumhuriyet dönemi sonrasında 20 Ocak 1921’de çıkarılan Teşkilat-ı Esasiye Kanunuyla il olur,İl merkezi olarak ilanı ise 15 Ekim 1923 tarihinde gerçekleşir. 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı kanun ile Tekirdağ’da sınırları il mülki sınırları olan büyükşehir belediyesi kuruldu ve 2014 yerel seçimlerinin  ardından büyükşehir belediyesi çalışmalarına başladı