Tekirdağ Tarihçesi

Tekirdağ Tarihçesi, M.Ö. 1200 târihlerinde Frigler bu bölgeyi ve Trakya’yı ele geçirdiler. Anadolu’ya geçerek Frigya Devletini kurdular. Daha sonra Lidyalılar hüküm sürdü. M.Ö. 6. asırda Anadolu’nun mühim bir kısmı ve Trakya, Perslerin eline geçti. M.Ö. 4. asırda Makedonya Kralı İskender, Pers Devletini yenerek ortadan kaldırınca Trakya, Anadolu ve İran topraklarına katıldı.

Orhan Gazi’nin büyük oğlu “Rumeli Fatihi” ünvânıyla anılan Şehzade Gazi Süleyman Paşa Gelibolu’yu fethettikten sonra 1356’da Şarköy ve Malkara’yı alarak Tekirdağ’ı Osmanlı sınırına yaklaştırdı. Süleyman Paşa’nın vefatından sonra Bizanslılar bölgeyi geri aldılar ancak Sultan Birinci Murad Hüdavendigâr tahta çıkar çıkmaz 1362’de, bu toprakları yeniden fethetti. Gazi Evrenos Bey de Malkara’yı fethetti. Ankara savaşından sonra yaşanan sıkıntılardan sonra Çelebi Mehmed Hanla oğlu Sultan 2. Murad Han, Osmanlı Devletinin bütünlüğünü ve otorite birliğini tekrar sağladılar ve 1453 İstanbul’un fethiyleTekirdağ Türkleştirilme çabalarına girildi ve Anadolu’dan buraya Türkler yerleştirildi.Cumhuriyetin ilanından itibaren sancaklar il olunca, Tekirdağ’da il oldu.

Tekirdağ il toprakları çok eski çağlardan bu yana bir yerleşim merkezi olarak eski bir târihe sâhiptir. Anadolu’da ilk siyasî birliği kuran Hititler, Marmara Denizinin ötesini geçmemiş olup bu bölge Hititlerin sınırları dışında kaldı.

Trakya’ya adını veren Orta Asya menşeli Trak Türkleri uzun müddet bu toprakları ellerinde bulundurdular. M.Ö. 1200 târihlerinde Frigler bu bölgeyi ve Trakya’yı ele geçirdiler. Anadolu’ya geçerek Frigya Devletini kurdular. Frigleri yıkan ve Anadolu’da hâkim olan Lidyalılar bilâhare M.Ö. 6. asırda Pers Kralı Dârâ’ya yenilince Anadolu’nun mühim bir kısmı ve Trakya, Perslerin eline geçti. M.Ö. 4. asırda Makedonya Kralı İskender, Pers Devletini yenerek ortadan kaldırınca Trakya, Anadolu ve İran topraklarına katıldı. İyonlar devrinden beri bu bölgeye ve Yunanistan’a gelen göçmenler, sâhillerde küçük siteler, koloni şehirler kurdular. M.S. 46’da Romaİmparatorluğu bu bölgeyi kendi topraklarına kattı. 395’te Roma ikiye bölününce bölge Anadolu ve Trakya gibi Doğu Roma (Bizans) payına düştü.